Решение Уполномоченного по Социальному Страхованию образец

Картинка

Добавил: admin
Формат файла: RAR
Оценка пользователей: Рейтинг (4,5 из 5)
Дата добавления: 14.02.2018
Скачиваний: 5300 раз(а)
Проверен Dr.Web: Вирусов нет

Скачать

Жауапкершілігі  шектеулі серіктестігі бұдан былай Серіктестік деп аталады да, Қазакстан Республикасының заңдары, кәсіпорындардың шаруашылық қызметтерін реттейтін заң актілері бойынша заңды тұлға болып табылады. ЖШС шағын кәсіпкерліктің субъектісі решение Уполномоченного по Социальному Страхованию образец кұрылады, серіктестік орташа жылдық жұмысшылар саны елу адамнан аспайтын және активтердің жалпы құны жылына орта есеппен 60 мыңдык айлық есептік көрсеткіштен аспайтын шағын кәсіпкерлік субьектісі болып табылады. Орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «________________». Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан  Республикасы, 010000, Астана қ.

2010 жылы берілген, мекен-жайы: Астана қаласы, ________көшесі, ____үй, ____ пәтер. Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен  сәттен бастап заңды тұлғаның құқығына ие болады. Серіктестіктің мөрі, дербес балансы, банктерде есеп-шоттары болады.

Серіктестік өзінің қызметтік мақсаттарына жету үшін өзінің атынан  шарт жасауға құқығына мүліктік  және жеке  мүліктік кұқықтар мен міндеттерге ие болады, сотта жауапкер және талапкер бола алады. Серіктестік өзінің міндеттері бойынша барлық тиісті мүліктерімен жауапты. Мемлекет Серіктестіктің  қарыздарына жауапты болмайды.

Серіктестік мемлекет қарыздарына жауапты болмайды. Серіктестік өздерінің құрылтайшысының міндетіне заңдармен қарастырылған  кездерден басқа кезендерде жауапты  емес. Серіктестік қатысушысы оның міндеті  бойынша жауап  бермейді және  серіктестік қызметімен байланысты кұрылтайшының салған салым бөлігі шегінде жауапты.

Серіктестік қолданылып жүрген заңдарға сәйкес облигация шығара алады. Мемлекеттік органдар серіктестік қызметіне қатысуға құқығы жоқ. Мемелекеттік кәсіпорындар  мемлекет келісімімен өкілетті органдар арқылы  серіктестіктің қатысушылары  бола  алады.

Егер заң актілермен өзгеше көзделмесе меншік  иесінің рұқсатымен мекемелер Серіктестіктің қатысушылары бола алады. Серіктестіктің қатысушысы қолданыстағы заңдарға сәйкес басқа да құқықтарға ие бола алады. Серіктестік қатысушысы қолданып жүрген зандарға сәйкес басқа да міндеттерге ие болады. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты кіріс алу болып табылады.

Республикасының  қолданыстағы заннамасына қайшы келмейтін басқа да қызмет түрлері. Серіктестіктің  мүлкі  қүрылтайшы салымынан, Серіктестік  алған кірістер және заңмен  тиым салынбаған көздерден кірістер есебінен құрылады. Серіктестіктің жарғылық литалынын салымы  ақшалар, құнды қағаздар,  заттар, мүлікттік құқықтар, соның ішінде жер пайдалану кұқығы және өзге де мүліктер бола алады. Тіркеу кезінде жарғылық капитал толық құрылған.

Серіктестіктің  жарғылық  капиталын ұлғайту заңдармен асырылады және оны толық төлеген кезде  ұлғайтылады. Серіктестіктің жарғылык капиталын азайту қатысушылардың салымдарын азайту жолдармен  жүзеге асырылады.

Серіктестік жарғы капиталын азайту туралы қатысушысының шешімі қабылданған күнінен бастап екі ай мерзімде кредиторларға жазбаша хабарлама жібереуі не серіктестіктер туралы мәліметтер жарияланатын ресіми баспаға хабарландыру жариалауға міндетті. Серіктестікті басқарудың жоғарғы органы құрылтайшы болып табылады. Серіктестіктің ағымдағы қызметіне басшылық жасаушы, серіктестіктің атқарушы орган болып директор табылады. Серіктестіктің өкілі болуға кұқық беретін сенімхат береді.

Тексеру комиссиясы Серіктестік қатысушымен бір жыл мерзімге сайланады. Серіктестіктің атқарушы органның мүшелері тексеру комиссиясының решение Уполномоченного по Социальному Страхованию образец бола алмайды.

Тексеру өткізу үшін кәсіпқой аудитор шақыртылуы мүмкін. 1    Серіктестіктің қызмет нәтижесінде алынған таза кірісті бөлу сәйкесті жылға.

Серіктестік қызметінің нәтижелерін бекітуге арналған қатысушының   шешіміне сәйкес жүргізіледі. Серіктестік директоры еңбек қатынастарын реттейтін жалға алу шарттары, сондай-ақ басқа да нысандар негізінде қызметкерлерді жұмысқа алуға кұқылы. Серіктестік кызметкерлерге Қазақстан Республикасының зандарымен айқындалған барлық әлеуметтік-экономикалык кұқықтары беруде кепілдік береді.

Серіктестік дербес еңбек төлемдерінің нысандары мен жүйелерін айқындайды, еңбек шарттарының тарифтік ставкалары мен жалақылар мөлшерін қарайды. Серіктестіктің қызметкерлері міндетті әлеуметтік сақтандыруға жатады. Серіктестік барлык жұмыс істейтіндердің  қауіпсіз жұмыс жасауларына жағдай жасауға міндетті және заңдармен көзделген  тәртіпте  олардың  денсаулықтары  мен енбек қәбілеттілігіне келтірілген шығындар үшін жауапты. Серіктестік қатысушы қайта кұру, бірігу, қосылу, бөлу, бөлініп шығу туралы шешім қабылдағаннан кейін өзінің қайта құрылуы туралы хабарламаны несие берулілерге арнайы баспаларға беруі қажет.

Серіктестік өзге шаруашылық серіктестігіне немесе өндірістік кооперативтерге қайта құрылуы мүмкін. Мұндай жағдайда қабылдау актісі бойынша барлық құқықтар мен міндеттер қайта құрылған серіктестікке өтеді. Заң актілерімен көзделген басқа да жағдайларда таратыла алады. Серіктестікті таратуды Серіктестік қатысушысы тағайындалған тарату комиссиясы жүргізеді.

Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған серіктестікті баскару өкілеттігі өтеді. Тіркеу аякталған болып, ал Серіктестіктің қызметі тоқтатылған болып заңды тұлғалардың біріңғай мемлекеттік тізіліміне осы туралы жазба енгізілген сәттен бастап есептеледі. Товарищество с ограниченной ответственностью «________________», именуемое в дальнейшем Товарищество, является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан, и другими законодательными актами, регулирующими хозяйственную деятельность предприятий.

ТОО «________________» создается как субъект  малого предпринимательства, со  среднегодовой численностью работников не более пятидесяти человек  и общей  стоимостью  активов  в  среднем за год не свыше  шестидесяти тысяч месячных расчетных показателей. Товарищество с ограниченной   ответственностью «________________». Местонахождение Товарищества: Республика  Казахстан,  010000,  г.